Informacije o načinu plaćanja i pogodnosti prilikom uplate školarine za studente IUS-a

Dragi studenti,

U cilju pružanja što efikasnijih usluga i olakšanja plaćanja troškova školarine studentima, IUS je počeo sa primjenom novog sistema plaćanja školarine.  Počevši od akademske 2014/15. godine, studenti (njihovi roditelji/zastupnici/staratelji) mogu aplicirati za poseban zajam/kredit za finansiranje školarine u Ziraat banci, a koji je bez kamate i bez naknade za obradu kredita.

POTPISIVANJE UGOVORA O STUDIRANJU I FINANSIRANJU

 1. U cilju potpisivanja ugovora o studiranju, potrebno je da posjetite Studentsku službu Univerziteta.
 2. Ukoliko ste već student i imate duga iz prethodne akademske godine, neophodno je da isti otplatite prije potpisivanja ugovora o studiranju.
 3. Nakon što se utvrdi da nemate zaostalog duga prema Univerzitetu, bit će vam ponuđena dva načina finansiranja studija i to:

OPCIJA 1. PLAĆANJE CJELOKUPNOG IZNOSA ŠKOLARINE NA POČETKU AKADEMSKE GODINE

Ukoliko želite platiti cjelokupan iznos na početku akademske godine, ostvarujete popust od 5% na cijenu školovanja. Isti ste, u skladu sa ugovorom, dužni uplatiti u propisanom roku od 5 radnih dana nakon potpisivanja ugovora o studiranju na račun IUS-a.

OPCIJA  2. FINANSIRANJE ŠKOLARINE PUTEM STUDENTSKOG ZAJMA/KREDITA

Ukoliko želite svoj studij na IUS-u finansirati putem beskamatnog studentskog zajma/ kredita kod  Ziraat banke, potrebno je:

 1. Prije potpisivanja ugovora o studiranju pripremiti dokumentaciju potrebnu za apliciranje za zajam i to:
  • Popunjenu aplikaciju za kredit koja se sastoji od zahtjeva i administrativne zabrane ovjeriti u instuciji/firmi u kojoj aplikant ostvaruje redovna mjesečna primanja (aplikaciju preuzeti u poslovnicama Ziraat banke)
  • Kopiju LK i CIPS potvrde o prebivalištu aplikanta
  • Tri zadnje platne liste
  • Tri zadnja izvoda iz banke preko koje aplikant prima platu
  • Kopija JS310 / M2 obrasca
  • Kopiju ugovora o radu (za privatne firme)
 2. Nakon potpisivanja ugovora o studiranju, potrebno je da gore navedenu dokumentaciju i primjerak ugovora odnesete u poslovnicu Ziraat banke (najbliža poslovnica IUS-u je na adresi  Rustempašina 23/1, Ilidža) kako biste aplicirali za studentski zajam. Apliciranje za studentski zajam se može obaviti u bilo kojoj poslovnici Ziraat banke.
 3. Maksimalan iznos zajma je 75% cijene školarine za tekuću akademsku godinu dok je preostalih 25% cijene student prema Ugovoru o studiranju dužan platiti u roku od 5 radnih dana nakon potpisivanja ugovora o studiranju na račun IUS-a.
 4. Maksimalan rok za apliciranje za studentski zajam je 5 radnih dana od dana potpisivanja ugovora.
 5. Nakon što je zajam odobren, Ziraat banka obavještava IUS o Vašoj uplati i prenosi sredstva na račun IUS-a, čime ste Vi završili svoju finansijsku obavezu prema Univerzitetu za predmetnu akademsku godinu.

U zavisnosti od toga za koju vrstu finansiranja ste se odlučili, dužni  ste u propisnom roku od 5 radnih dana nakon potpisivanja ugovora o studiranju platiti cjelokupan iznos školarine sa popustom od 5% na račun IUS-a, odnosno uplatiti 25% školarine na račun IUS-a i aplicirati za beskamatni studentski kredit na preostali iznos od 75% školarine.

Neke od pogodnosti novog sistema su:

Plaćanje istog iznosa do 10 rata (u poređenju sa 8 rata u ranije primjenjivanom sistemu)
Olakšan i pojednostavljen sistem finansiranja (SIS i ostali servisi dostupni tokom cijele akademske godine)
Izostanak obavještenja o dugu (SMS, e-mail i druge obavijesti)

Za sve dodatne informacije u vezi kredita za obrazovanje možete se obratiti poslovnicama Ziraat banke ili putem telefona 033/ 761-145.